નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલયનું ચિત્રકામ(ઇન્ટરમિડિયેટ) પરીક્ષાનું 100 % પરિણામ 2017-2018

નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલયની વર્ષ 2017 - 2018 ના વર્ષમાં ગુજરાત સરકાર  દ્વારા લેવાતી ચિત્રકામની ઇન્ટરમિડિયેટ ચિત્રકામ પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીનીઓ એ  પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં શાળાની તમામ વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા માં પાસ થઇ 100 % પરિણામ લાવી શાળાનું ગૌરવ વધારેલ છે. શાળા પરિવાર તરફથી દરેક વિદ્યાર્થીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.....................