નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2018 નું ધોરણ - 10 (S.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 94% પરિણામ.

નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2018 નું ધોરણ - 10 (S.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 94% પરિણામ.