નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2017 નું ધોરણ - 12(H.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 95% પરિણામ

નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2017 નું ધોરણ - 12(H.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 95% પરિણામ 
તમામ વિદ્યાર્થીઓને શાળા પરિવાર તરફથી ખુબખુબ અભિનંદન .................................