નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2017 નું ધોરણ - 10 (S.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 99% પરિણામ

નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 2017 નું ધોરણ - 10 (S.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું 99% પરિણામ 
તમામ વિદ્યાર્થીઓને શાળા પરિવાર તરફથી ખુબખુબ અભિનંદન.................................