નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલયનું ચિત્રકામની એલિમેન્ટરી અને ઇન્ટરમિડિયેટ પરીક્ષામાં 100 % પરિણામ

નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલયમાં  વર્ષ 2018- 2019 ના વર્ષમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી ચિત્રકામની એલિમેન્ટરી પરીક્ષામાં 25   અને  ઇન્ટરમિડિયેટ ચિત્રકામ પરીક્ષામાં 20 વિદ્યાર્થીનીઓ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં શાળાની તમામ વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા માં પાસ થઇ 
100 % પરિણામ લાવી શાળાનું ગૌરવ વધારેલ છે. શાળા પરિવાર તરફથી દરેક વિદ્યાર્થીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન…………………