નિલકંઠ કન્યા વિદ્યાલય 201૯ નું ધોરણ - 12 (H.S.C) બોર્ડનું ઝળહળતું પરિણામ.

ધોરણ  ૧૨